Aktualitéiten

MathleTIC Challenge

23/03/2020 MathleTIC Challenge
20/03/2020

Säit 2015, schafft eng Équipe vun Experten un der Entwécklung vun der Léierplattform MathemaTIC.

MathemaTIC steet allen Schüler an Enseignanten zu Lëtzebuerg dank hirem IAM Login zur Verfügung. D’Léierplattform riicht sech un all Schüler vum Cycle 3 bis hin zu de Classes Inférieures vum Enseignement Secondaire.

Dank MathemaTIC, schaffen d’Schüler interaktiv op enger digitaler a méisproocheger Léierplattform (DE, FR, PT, EN), déi op hir Besoinen zougeschnidden ass.

D’Léierplattform ass ugepasst un de kompetenzorientéierten Unterrecht am Enseignement Fondamental an Enseignement Secondaire zu Lëtzebuerg. Eng Rei Tutorials gouf extra dofir entwéckelt fir d’Benotze vun all den Tools um MathemaTIC.lu ze vereinfachen, domadder een op d‘Bedürfnisser an de Niveau vun de Schüler*innen agoe kann, de Mathésunterrecht ze differenzéieren an esou d’Engagement an d’Motivatioun vun de Schüler*innen zu fërderen.

Fir d’Schüler*innen ze motivéieren, organiséiere mir méindes, den 23. März 2020, vun 8:00 bis 16:00 een "MathleTIC Schouldoheem.lu Kapprechen-Challenge" fir all Klassen aus dem Enseignement Fondamental an Enseignement Secondaire zu Lëtzebuerg.

D’Gewënnerklasse kréie Präisser vum SCRIPT iwwerreecht.

Video-Link
 

English

Since 2015, a team of experts has been engaged in the development of the MathemaTIC environment.

Currently, MathemaTIC is available to all students and teachers in Luxembourg with an IAM identifier. It is aimed at students from cycle 3 to lower secondary school classes.

With the help of MathemaTIC, students engage interactively in a digital, multilingual (DE, FR, PT, EN) learning environment adapted to their needs.

The environment is perfectly coherent with the curriculum of primary and secondary education in Luxembourg. A series of tutorials has been produced to help you master the different tools available on MathemaTIC.lu, in order to target the needs and skills of students, to differentiate the teaching of mathematics and thus to encourage student engagement and motivation.

In order to motivate the children, we are organizing a ‘MathleTIC Schouldoheem.lu Kapprechen-Challenge’ on Monday, March 23rd from 8 a.m. to 4 p.m. for all classes of primary and lower classes of secondary education.

The winning classes will win prizes awarded by SCRIPT.

Video Link
 

Portugues

Desde 2015, uma equipa de especialistas está empenhada no desenvolvimento do ambiente de aprendizagem MathemaTIC.

Atualmente, o MathemaTIC está disponível para todos os alunos e professores no Luxemburgo com identificação IAM. Destina-se a alunos do ciclo 3 ao nível inferior do ensino secundário.

Com a ajuda do MathemaTIC, os alunos participam interativamente num ambiente de aprendizagem digital, multilingue (DE, FR, PT, EN) adaptado às suas necessidades.

O ambiente é perfeitamente coerente com o ensino por competências do ensino primário e secundário no Luxemburgo. Uma série de tutoriais foi produzida para ajudá-lo a conhecer as várias ferramentas disponíveis no MathemaTIC.lu, a fim de visar as necessidades e o nível dos alunos, para diferenciar o ensino da matemática e assim favorecer o empenho e a motivação dos alunos.

A fim de motivar os alunos, organizamos um "MathleTIC Schouldoheem.lu Kapprechen-Challenge" na segunda-feira, 23 de março de 2020, das 8:00 às 16:00 horas, para todas as classes do ensino básico e do nível inferior do ensino secundário.

As classes vencedoras ganharão prémios atribuídos pelo SCRIPT.

Link do vídeo

 

Fräizäitgestaltung vun eise Kanner doheem

kannerdoheem.lu

 

Helpline

Wann Dir Froen hutt oder psychologesch Betreiung braucht, da rufft w.e.g. d'Nummer 8002 9090 un oder fëllt folgende Formulaire aus: