Ermolaev Alexander / Shutterstock.com

Regeltrainer pro

De Regeltrainer pro ass fir déi Léit geduecht, déi schonn en avancéierten Niveau am Däitschen hunn. Et ginn 44 interaktiv Übungen an dréi Schwieregkeetsgraden ugebueden zu den Beräicher ‚Getrennt- an Zesummeschreiwung‘, ‚Grouss- an Klengschreiwung‘ an der ‚Kommasetzung‘. D’Niveau-Säiten sinn esou opgebaut, dass si zur Erklärung, Memorisatioun an Verbalisatioun vun der entspriechender Reegel genotzt kennen ginn.

Helpline

Wann Dir Froen hutt oder psychologesch Betreiung braucht, da rufft w.e.g. d'Nummer 8002 9090 un oder fëllt folgende Formulaire aus: